صفحه شخصی مهدی تارک   
 
نام و نام خانوادگی: مهدی تارک
استان: ایلام - شهرستان: ایلام
رشته: کارشناسی ارشد عمران - پایه نظام مهندسی: دو
شغل:  رییس اداره عمران وشهرسازی شهرداری ارکوازملکشاهی
شماره نظام مهندسی:  28-300-00631
تاریخ عضویت:  1391/06/15
 روزنوشت ها    
 

 گفتاری از دکتر شریعتی بخش عمومی

3

در آغاز هیچ نبود کلمه بود وآن کلمه خدا بود ،

وکلمه بی زبانی که بخواندش وبی اندیشه ای که بداندش چگونه تواند بود ؟

و خدا یکی بود وجزخدا هیچ نبود.وبا نبودن چگونه می توان بودن؟

وخدا بودو با او عدم وعدم گوش نداشت.حرفهایی هست برای نگفتن …

عظمت همواره در جستجوی چشمی است که او را ببیند

و خوبی همواره تشنه دلی است که به او عشق بورزد.

خدا آفریدگار بود،چگونه می توانست نیافریند؟

و خدا مهربان بود چگونه می توانست مهر نورزد؟

خدا همچنان تنها ماند و مجهول،و در ابدیت عظیم و بی پایان ملکوتش بی کس!

ودر آفرینش پهناورش بیگانه،می جست و نمی یافت

و خدا انسان را آفرید.

کویر، دکتر علی شریعتی

شنبه 29 خرداد 1395 ساعت 00:00  
 نظرات